Palca and Pucara

a study of the effects of revolution on two Bolivian haciendas
Verlag: 
California Univ. Press
Verlagsort: 
Berkeley (u.a)
Körperschaften: 

(USA) University of California

Erscheinungsjahr: 
1974
PPN: 
0016569
ISBN: 
0-520-09440-9
Umfang: 
212 S.
Serien Nr: 
9
Signatur: 
SS-XI-G-0025-00
Geografischer Bezug: