Participacion politica en las barriadas de Lima (1963-1966)

Erscheinungsjahr: 
1976
PPN: 
0016468
Signatur: 
SS-X-G-0188-00
Geografischer Bezug: 
Zusatzinfo: 

aus: David Chaplin (Hrsg.): Peruvian nationalism. A corporativist revolution. New Brunswick 1976, S. 150-171.