South Africa under apartheid

a select and ann. bibliography
Verlag: 
Shuter & Shooter
Verlagsort: 
Johannesburg
Körperschaften: 

(Südafrika) Rhodes University. Institute of Social and Economic Research. Grahamstown

Erscheinungsjahr: 
1987
PPN: 
0002089
Umfang: 
544 S.
Serien Nr: 
31
Signatur: 
HB-8-RSA-0023-00
Geografischer Bezug: