Tugurio

the culture of the Peruvian marginal population; a study of a Lima slum
Verlagsort: 
Buffalo
Körperschaften: 

(USA) State University of New York. Council on International Studies

Erscheinungsjahr: 
1981
PPN: 
0016474
Umfang: 
65 S.
Serien Nr: 
142
Signatur: 
SS-X-G-0194-00
Schlagworte: 
Geografischer Bezug: