South Africa's foreign relations

bibliography
Verlagsort: 
Braamfontein
Körperschaften: 

(Südafrika) South African Institute of International Affairs. SAIIA. Johannesburg

PPN: 
0002088
Serien Nr: 
7. 12
Signatur: 
HB-8-RSA-0022-00
Geografischer Bezug: 
Zusatzinfo: 

1961-1979. A select and part. ann. bibliography. 1980.
1980-1984. A select and ann. bibliography. 1984.